รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบน Google Mapข่าวประชาสัมพันธ์

ผส.ชป.8 ร่วมบันทึกเทปโทรท...
ประชุมคณะกรรมการจัดการชลป...


กิจกรรม

          นายประหยัด  กมลพัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 59 รูป เนื่องในวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบ 115 ปี ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ สำนักชลงานประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา โดยมี ผอ.ส่วน, ฝบท.ชป.8, ผคส.8, เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 8 รวมทั้งคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ เข้าร่วมพิธี          เวลา 10.00 น. นางอรษา  อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานเปิดกิจกรรม "Big Cleaning Day" เพื่อให้ทุกส่วน/ฝ่าย ได้มีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานชลประทานที่ 8            
          สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติมาโดยต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560           สำนักงานชลประทานที่ 8 นำโดย นางอรษา  อิศรางกูร ณ อยุธยา ฝบท.ชป.8  จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณรอบสระน้ำสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าหน้าที่ในสังกัด สชป.8 จากทุกส่วน/ฝ่าย ร่วมกันปลูกต้นไม้                                

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.