Articles

แผนยุทธศาสตร์/คำรับรอง

แผนยุทธศาสตร์
คำรับรองปฏิบัติราชการ

dia_bluve คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ 2553
dia_bluve ตารางสรุปกรอบการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (4 มี.ค. 2552)
dia_bluve Powerpoint กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2552 (2 ธ.ค. 2551)
dia_bluve คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ.2556
dia_bluve คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ.2555
dia_bluve คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ.2554
dia_bluve คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ.2553
dia_bluve คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ.2552
dia_bluve คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ.2551
dia_bluve คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ.2550
dia_bluve คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ.2549
dia_bluve คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ.2548
dia_bluve คำรับรองปฏิบัติราชการปี พ.ศ.2547

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.