Articles

สารจากผู้บริหาร

    สำนักชลประทานที่ 8 มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มศักยภาพเก็บกักน้ำของแหล่งน้ำที่มีอยู่ป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจาก
น้ำ ไปพร้อมกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบในพื้นที่ความรับผิดชอบประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญของกรมชลประทานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม
     โดยมีการบริหารงบประมาณเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพคำนึงถึงความประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้น้ำในการอุปโภค-บริโภคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมชาติลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ำตลอดจนภาระทางด้านงบประมาณของภาครัฐในการชดเชยความความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยมีภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัยมาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับแรกและจะขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาให้เต็มพื้นที่ในความรับผิดชอบในช่วงเวลาต่อไป

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.