ประวัติสำนักงานชลประทานที่ ๘


ประวัติสำนักงานชลประทานที่  ๘

     จากความต้องการของราษฎรและเจ้าหน้าที่ปกครองจะให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการชลประทานแบบที่กระทำอยู่ในภาคกลาง
และภาคเหนือรัฐบาลจึงได้สั่งให้กรมชลประทานเปิดการชลประทานขึ้นในภาคนี้ โดยเริ่มสำรวจสภาพน้ำและสภาพภูมิประเทศเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบในการพิจารณา วางโครงการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๗ และเริ่มงานก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตามความเรียกร้อง
ของราษฎรไปก่อนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็นต้นมา ที่ตั้งที่ทำการชลประทานครั้งแรกในภูมิภาคนี้อยู่ที่ถนนโพธิ์กลาง ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ทำการของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ระยะแรกได้เริ่มก่อสร้าง
โครงการชลประทานขึ้นพร้อมกันจำนวน ๘ โครงการแยกเป็นโครงการชลประทานประเภทเหมืองฝาย ๕ โครงการ ได้แก่
โครงการลำตะคอง ,โครงการทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา, โครงการห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์ , โครงการห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี ,
โครงการห้วยน้ำหมาน จังหวัดเลยและเป็นโครงการชลประทานประเภทคันกั้นน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัย ๓ โครงการ ได้แก่
โครงการบ้านตูม – บ้านติ้ว จังหวัดมหาสารคาม , โครงการทุ่งแซงบาดาล จังหวัดร้อยเอ็ด และโครงการลุ่มน้ำโขง จังหวัดหนองคาย
โดยมีพระธุระนทีทด ( พ.ศ. ๒๔๗๗ - พ.ศ. ๒๔๘๕ ) , นายเฉลียว ทองอุทัย ( พ.ศ. ๒๔๘๕ - พ.ศ. ๒๔๙๐ ) และนายจันทร์ วิเชียรทวี
( พ.ศ. ๒๔๙๐ - พ.ศ. ๒๔๙๓ ) ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการก่อสร้างอีสาน ตามลำดับ ต่อมาเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทำให้งานก่อสร้าง
ทั้ง ๘ โครงการดังกล่าวต้องชะลอไว้ยังไม่แล้วเสร็จ
      หลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ สงบลงแล้วในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ กรมชลประทานได้เริ่มงานก่อสร้างโครงการชลประทานประเภท
อ่างเก็บน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากโครงการชลประทานประเภทนี้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและจะสามารถช่วย
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค – บริโภคและการเกษตรกรรมของราษฎรได้ นายจำลอง อัตถโน เป็นบุคคลแรกหลัง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่กรมชลประทานส่งมาดำรงตำแหน่งนายช่างพิเศษชลประทานด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ( ชพด. ) ในช่วง
พ.ศ. ๒๔๙๓ - พ.ศ. ๒๕๐๙ ทำให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างจริงจังกระจายไปทั่วทั้งภาคเริ่มแต่บัดนั้น เป็นต้นมางานก่อสร้าง
โครงการชลประทานประเภทเหมืองฝายและประเภทคันกั้นน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยทั้ง ๘ โครงการที่เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๒
ก็แล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วงนี้ 
      ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้ย้ายที่ทำการชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาตั้งอยู่ที่ ๙๐๕ ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ทำการของสำนักงานชลประทานที่ ๘ ปัจจุบันนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งนายช่างพิเศษ ชลประทาน
ด้านตะวันออกเฉียงเหนือต่อจาก นายจำลอง อัตนโถ คือ นายพีระ วัฑฒกานนท์ ( พ.ศ. ๒๕๐๙ - พ.ศ. ๒๕๑๔ ) นายลาภ ตัณฑศรี
( พ.ศ. ๒๕๑๔ – พ.ศ.๒๕๑๘ ) ตามลำดับ

      งานชลประทานในระยะนี้ส่วนใหญ่ เน้นหนักไปในด้านการก่อสร้างโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำและการสร้างระบบส่งน้ำให้กระจาย
ไปทั่วทั้งภาคมีการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอีก ๗ โครงการ ในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๑๓ ได้แก่
โครงการลำตะคอง ( สร้างเขื่อนลำตะคอง ) โครงการลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา โครงการ ลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการน้ำพอง
จังหวัดขอนแก่น โครงการน้ำอูน จังหวัดสกลนคร โครงการโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี และโครงการห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี
โดยมีนายช่างหมวดก่อสร้าง (ชมส) เป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละจังหวัด จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๘ มีโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำและทดน้ำที่
สร้างแล้วเสร็จในภาคนี้ จำนวน ๑๗๐ โครงการช่วยพื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ ๑.๕ ล้านไร่ สำหรับงานด้านส่งน้ำและบำรุงรักษา
ก็เริ่มมีบทบาทและมีความสำคัญมากขึ้นมีการจัดตั้งสมาคมผู้ใช้น้ำชลประทานขึ้นในโครงการชลประทานที่สร้างแล้วเสร็จเพื่อให้
เกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการชลประทานได้มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาและแบ่งปันน้ำอย่างเป็นธรรม สำหรับโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่
     หลังจากก่อสร้างหัวงานและอาคาร ชลประทานบางส่วนเสร็จแล้ว กรมชลประทานก็ได้อนุมัติให้จัดตั้งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ขึ้นโดยมีนายช่างโครงการชลประทานหลวง (ชคล) ในสังกัดกองชลประทานหลวงเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อบริหารการจัดการน้ำ
ชลประทานและดูแลบำรุงรักษาสืบต่อไป พ.ศ. ๒๕๑๘ กรมชลประทานได้พิจารณาแบ่งส่วนราชการใหม่
โดยแบ่งพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกเป็น ๓ สำนักงาน คือ
    สำนักงานชลประทาน ที่ ๔, ๕ และ ๖ เรียกชื่อย่อว่า สชป.๔ สชป.๕ และ สชป.๖  มีหัวหน้าสำนักงานชลประทาน
(ภายหลังเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน ) เป็นผู้ควบคุมดูแล การบริหารงานแบ่งเขตรับผิดชอบดังนี้
   - สชป.๔ รับผิดชอบการชลประทานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย เลย และมหาสารคาม รวม ๕ จังหวัด ที่ทำการตั้งอยู่

ที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
   - สชป.๕ รับผิดชอบการชลประทานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธร กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด รวม ๗ จังหวัด
ที่ทำการตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
   - สชป.๖ รับผิดชอบการชลประทานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และ ศรีสะเกษ รวม ๕ จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ ๓๘ ล้านไร่ ที่ทำการตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
    สำนักงานชลประทานที่ ๖ ภายหลังการแบ่งส่วนราชการใหม่มีผู้ทำหน้าที่หัวหน้าและผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน ( ผชป. ) ดังนี้
๑. นายลาภ ตัณฑศรี ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานชลประทานที่ ๖ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๑๙
๒. นายผล จักรแก้ว ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานชลประทานที่ ๖ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๙ - ๒๕๒๐
๓. นายประเสริฐพันธุ์ พิพัฒนกุล ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๖ ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๖
๔. นายผดุงกาญจน์ หังสะไวศยะ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๖ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๒๘
๕. นายอาคม อิศรางกูร ณ อยุธยา ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๖ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๗
๖. นายจรินทร์ ชูกร ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๖ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๐

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการใหม่ เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักชลประทานที่ ๘
มีผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักชลประทาน ดังนี้

๑. นายจรินทร์ ชูกร ทำหน้าที่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๒
๒. นายทวนทอง เรืองโกสินทร์ ทำหน้าที่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๔
๓. นายวีระ วงศ์แสงนาค ทำหน้าที่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖ ( สำนักชลประทานที่ ๘ จ.นครราชสีมา )
๔. นายธีระวัฒน์ ตั้งพาณิยช์ ทำหน้าที่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗
๕. นายมนตรี อ่อนวิมล ทำหน้าที่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘
๖. นายสาทร เรืองจิระอุไร ทำหน้าที่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๐
๗. นายทรรศนันทน์ เถาหมอ ทำหน้าที่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓
๘. หม่อมหลวงอนุมาศ  ทองแถม  ทำหน้าที่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕
๙. นายชิดชนก  สมประเสริฐ 
 ทำหน้าที่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ถึงปัจจุบัน
 

 

 

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.