สชป.๘ ประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒

          วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมติดตามเร่งรัดงบประมาณปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุตามเป้าหมายที่กรมชลประทานได้กำหนดไว้ โดยมี ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.