ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทานและฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2563 ปีงบประมาณ 2562 ระดับภาค

          วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผส.ชป.8 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทานและฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2563 ปีงบประมาณ 2562 ระดับภาค เพื่อยกระดับการบริหารจัดการโครงการฯ/ฝ่ายส่งน้ำฯ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ PMQA เกิดการพัฒนาในการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีมาตรฐาน และเพื่อให้เป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ/ฝ่ายส่งน้ำให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 โดยมี ตัวแทนจากโครงการชลประทาน สกลนคร โครงการชลประทานร้อยเอ็ด โครงการชลประทานนครพนม โครงการชลประทานนครราชสีมา โครงการส่งน้ำฯ น้ำอูน โครงการส่งน้ำฯ ลำปาว โครงการส่งน้ำฯ น้ำก่ำ และ โครงการส่งน้ำฯ ลำนางรอง เข้าร่วมนำเสนอ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.