ประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2562

          วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2562 ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน Quick Win ฟื้นฟูลุ่มน้ำลำเชียงไกร จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ โดยมี ดร.ภัทราภรณ์  เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สชป.8 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.