โครงการฝึกอบรม หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมชลประทานและระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมชลประทาน (e-Performance Management : e-PM)

          วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมชลประทานและระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมชลประทาน (e-Performance Management : e-PM)มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากส่วน/ฝ่าย และโครงการฯ ที่เกี่ยวข้อง ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 8 มีความรู้ ความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นางปรียาพร  จันทโรภาส ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและประเมินบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน และทีมงาน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.