ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)

          วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุนัย  กล่ำมอญ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) จากห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติกำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารงบประมาณปี พ.ศ. 2563 และเป็นการเตรียมความพร้อมข้อมูลประกอบการเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมาธิการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.