ผส.ชป.8 เข้าร่วมพิธีตรวจความพร้อมทรัพยากรของหน่วยงานและปล่อยขบวนยานพาหนะ กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

          ตามที่ ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน
          โดยในวันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายกระวิน  โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล นายกิติกุล  เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ สำนักงานชลประทานที่ 8 ร่วมกับส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 จัดส่งรถบรรทุกน้ำ จำนวน 5 คัน เครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว เข้าร่วมเพื่อสนับสนุนในพิธีตรวจความพร้อมทรัพยากรของหน่วยงานและปล่อยขบวนยานพาหนะ กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดย ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กรมกิจการพลเรือนทหารบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) รวม 22 จังหวัด โดยมี นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธี สําหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การตรวจความพร้อมของส่วนรวม ประกอบด้วย การตรวจสายการบังคับบัญชา การตรวจการติดต่อสื่อสาร การตรวจยานพาหนะของกําลังพล ทุกภาคส่วน จํานวนทั้งสิ้น 1,219 คน หน่วยที่เข้ารับการตรวจความพร้อม จํานวน 18 หน่วย ยานพาหนะ 60 คัน ส่วนขั้นตอนที่ 2 เป็นการปล่อยขบวนยานพาหนะของหน่วยปฏิบัติการแก้ปัญหาภัยแล้ง เพื่อเดินทางเข้าสู่พื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งเพื่อดําเนินการปฏิบัติตามแผน ของแต่ละอําเภอ  ตามที่ได้มีการวางแผนเตรียมการปฏิบัติต่อภัยแล้งไว้แล้ว ซึ่งกิจกรรมการตรวจความพร้อมทรัพยากรของหน่วยงาน และปล่อยขบวนยานพาหนะ กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งการประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน มีจังหวัดที่ดําเนินการพร้อมกับจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประกาศเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา
          ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ได้ดําเนินการมา ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีการอบรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด ผู้ปฏิบัติงานในสํานักงานชลประทานจังหวัด สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 22 จังหวัดที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีจังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดต้นแบบจิตอาสาต้านภัยแล้ง และนําจิตอาสาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ฝึกและสํารวจพื้นที่เป้าหมาย ในพื้นที่อําเภอปักธงชัย อําเภอโนนสูง และอําเภอชุมพวง ซึ่งเป็นอําเภอต้นแบบของจังหวัดนครราชสีมา ส่วนกิจกรรมสุดท้ายของจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน คือการตรวจความพร้อมและปล่อยขบวนยานพาหนะในวันนี้ ซึ่งจะมีการขยายผลการดําเนินการให้ความช่วยเหลือไปสู่อําเภออื่นๆ ต่อไป
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.