ผส.ชป.8 แต่งตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เพื่อตรวจสอบ ติดตามและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของบุคลากรที่อาศัยอยู่ในบ้านพักสำนักงานชลประทานที่ 8

          วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมด้วย นายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายวิวัฒน์  ฐิติรัตนอัศว์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายกระวิน  โพธิ์นาคเงิน ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล เข้าร่วมพิธีแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็ว หน่วยรักษาบริเวณสำนักงานชลประทานที่ 8
          โดย นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ในฐานะเป็นผู้บังคับการชุดปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็ว หน่วยรักษาบริเวณสำนักงานชลประทานที่ 8 ทำพิธีมอบหมายหน้าที่ให้คณะทำงานชุดปฏิบัติการพิเศษเคลื่อนที่เร็วหน่วยรักษาบริเวณสำนักงานชลประทานที่ 8 ซึ่งประกอบด้วย นายวันเรืองเดช เนาว์ประเสริฐ หัวหน้าชุดฯ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยรักษาบริเวณ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 17 คน โดยมีหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่สำนักงานชลประทาน ที่ 8 พร้อมเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งเหตุหรือเบาะแส เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักสำนักงานชลประทานที่ 8 อีกทั้งดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงให้ความช่วยเหลือประชาชน ในกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง อุทกภัย หรือภัยพิบัติอื่นๆ และดำเนินการภายใต้แนวทางของกรมชลประทาน ตามที่ นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้มอบหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานและประชาชนในพื้นที่ต่อไป

   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.