รธว. ลงพื้นที่ตรวจราชการ และประชุมศึกษาความเหมาะสมโครงการวางระบบท่อส่งน้ำจากเขื่อนลำตะคอง เข้าเมืองนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

          วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมเกียรติ  คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และประชุมศึกษาความเหมาะสม โครงการวางระบบท่อส่งน้ำจากเขื่อนลำตะคอง เข้าเมืองนครราชสีมา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการผลิตประปา โดยมี นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ จากนั้น นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 8
          ในการนี้ นายเฉลิมเกียรติ  คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า กรมชลประทาน ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่มักประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก จึงได้กำหนดแผนงานศึกษาความเหมาะสมการวางระบบท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค จากเขื่อนลำตะคองไปยังอำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำในพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ พร้อมทั้งวางแนวทางการสำรวจ และศึกษาสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่
          จากนั้นโครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานต่างๆ โดย นายชยุธพงศ์  อำรุงสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง นำเสนอการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำตะคอง และโครงการผันน้ำระบบจากเขื่อนลำตะคอง เพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภค-บริโภค ในเมืองนครราชสีมา นายคำรณ  เตียตระกูล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ นำเสนอการบริหารจัดการน้ำของโครงการฯ นายพงษ์ฤทธิ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 นำเสนอแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
          ทั้งนี้ในช่วงบ่าย นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมคณะ จะลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาต่อ

   
   
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.