ประชุมงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ ๘

          นายอุทัย เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 เพื่อร่วมกันออกแบบรายละเอียดปฏิทินปี 2559 แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมป้ายไวนิลของทุกโครงการฯ และสมุดโน้ตบันทึก เพื่อใช้เผยแพร่ภาพลักษณ์และลักษณะงานให้ประชาชนทั่วไป และเกษตรกรทราบ โดยมี ผอ.ส่วน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และผู้เกี่ยวข้องแต่ละโครงการเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.