ประชุมงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 2/2558

          นายอุทัย เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8 เป็นประธานในการประชุม
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 2/2558 เพื่อรับ
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่จะใช้ในการเผยแพร่ภาพลักษณ์และลักษณะงานให้ประชาชนทั่วไป และเกษตรกรทราบ โดยมี ผอ.ส่วน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และผู้เกี่ยวข้องแต่ละโครงการเข้าร่วมประชุม และรับสื่อประชาสัมพันธ์ ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 8

   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.