สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน (Culture Champion Workshop)

          นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน (Culture Champion Workshop) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ค่านิยมและวัฒนธรรมของกรมชลประทาน สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานและกิจกรรมการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมในภาพรวม บทบาทของผู้นำทางวัฒนธรรม และบทบาทของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ในฐานะเจ้าของวัฒนธรรมองค์กร ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมสีมาธานี จ.นครราชสีมา โดยมี ผอ.ส่วน ผอ.โครงการฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สชป.8 เข้าร่วมสัมมนา
 
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.