โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา

          ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
ได้มีแผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา ประจำปีงบประมาณ 2559  ซึ่ีงจะดำเนินการในพื้นที่ของ สชป.8 โดยการประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กับข้อมูลระบบชลประทานและบัญชีอาคารชลประทานทั้งโครงการชลประทานจังหวัดและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ระบบดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการสำรวจความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทาน ตลอดจนใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนงานซ่อมแซม ปรับปรุงและบำรุงรักษา ของกรมชลประทาน เพื่อให้โครงการดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดสชป.8 จึงได้จัดการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษาในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานนครราชสีมา โดยมี นายธำรงศักดิ์  นคราวงศ์ ผปบ.บอ. พร้อมคณะ และ ผู้แทน ผจบ.ชป.8, ปบ.ชป.8, จน.คป., จน.คบ. และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.