การตรวจและประเมินสภาพเขื่อนลำพระเพลิง โดย คณะทำงานร่วม ไทย - สาธารณรัฐเกาหลี (K-water)

          วันพุธที่ 27 และวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 คณะทำงานฝ่ายไทย นำโดย นายเพิ่มพร โสภณางกูร ผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน กรมชลประทาน และฝ่ายเกาหลี (K-water) ได้ประชุมคณะทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง และบริเวณเขื่อนลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา ในหัวข้อ วิธีการตรวจสภาพด้วยสายตา, วิธีการตรวจสภาพด้วยเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน และเปรียบเทียบวิธีการของทั้งสองฝ่าย 
          และในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ได้ประชุมแลกเปลี่ยน สรุปผลการตรวจ และประเมินสภาพเขื่อนลำพระเพลิง ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 โดยมีนายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุม

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.