ประชุมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง)

          นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากลำเชียงไกร ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 โดยมี นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 นายเทิดพงศ์  ไทยอุดม ผคป.นครราชสีมา ผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 รวมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประชุม

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.