อบรมโปรแกรมระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา

          นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการอบรมโปรแกรมระบบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษาที่ดำเนินการพัฒนาออกแบบโปรแกรมระบบโดยส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรม่ชลประทาน ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 โดยมี หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม, หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลด้าน GIS ของโครงการฯ ในเขต สชป.8 เข้าร่วมอบรม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.