สัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทานกับนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (ประเทศไทย 4.0)

          วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสัญชัย  เกตุวรชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทานกับนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (ประเทศไทย 4.0) ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการฯ, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเขต สชป.8 รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก สชป.5, สชป.6 และสชป.7 เข้าร่วมสัมมนากว่า 250 คน การสัมมนาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
          1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) และการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
          2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ.2560 - 2564
          3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน
          4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน อันเป็นการส่งเสริมการจัดการความรู้และความสัมพันธ์ที่ดีและประโยชน์ในการติดต่อประสานงานต่อไป

   
   
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.