โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำประมาณการและการเขียนโครงการ

              นายประหยัด  กมลพัฒนะ ผชช.ชป.8 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำประมาณการและการเขียนโครงการ ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผผง.ชป.8 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากส่วน/โครงการฯ ในเขต สชป.8 เข้าร่วมอบรม
          การจัดทำประมาณการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำประมาณการและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์มติรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้อง
          การเขียนโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณ ติดตามประเมินผลตามยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ

   
   


         

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.