ประชุม KM TEAM สชป.8 ครั้งที่ 5/2559 เพื่อตรวจประเมิน KAM 2016

          วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายอุทัย  เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8 เป็นประธานในการประชุม KM TEAM สชป.8 ครั้งที่ 5/2559 เพื่อตรวจประเมิน KMA 2016 หมวดที่ 1-6 ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เป็นตันไป และรายงานผลให้ KM TEAM กรมชลประทานทราบต่อไป ณ ห้องประชุม KM ROOM RID 8 โดยมี ทีมงานจัดการความรู้และคณะทำงานฯ ย่อย สชป.8 เข้าร่วมประชุม
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.