ประชุมเพื่อให้ข้อมูลในพื้นที่เพื่อประกอบการทำ Work Shop

          ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 8 นำโดย นายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ ผผง.ชป.8 จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลในพื้นที่เพื่อประกอบการทำ Work Shop มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง และมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.8 โดยมี ผจบ.ชป.8 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากส่วน/โครงการฯ เข้าร่วมประชุม
             มาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง 
          1. การเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำ โดย การจัดหาพื้นที่เพื่อก่อสร้างแก้มลิง เหนือ/ท้าย แหล่งเก็บกักน้ำที่มีอยู่ และ การจัดทำโครงการ 1 ตำบล 1 จุดกักเก็บน้ำตามหลักการบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2538
          2. การแก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤต โดย การใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประสบภัย
          3. สนับสนุนแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่
          มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง
          1. การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดย การแก้ไขปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำ, การจัดทำจุดเฝ้าระวังในเขตเศรษฐกิจและเขตชุมชน, การสร้างความเข้าใจกับประชาชนกรณีมีสถานการณ์น้ำ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน, การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนถึงความห่วงใยและมาตรการให้ความช่วยเหลือของรัฐ, การใช้ความช่วยเหลือและการประสานหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย, การใช้กลไกประชารัฐในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามแนวทางรัฐบาล และการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชโดยการประยุกต์ใช้ Agri-Map

   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.