ประชุมเพื่อจัดทำ Workshop โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ (Area - Based Project)

          นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดทำ Workshop โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ (Area - Based ProJect) เป็นโครงการพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่วิกฤติที่มีปัญหาด้านน้ำท่วม น้ำแล้ง ด้านการบูรณาการ กลุ่มโครงการเพื่อให้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเบ็ดเสร็จ โดยมีโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 8 อยู่ 2 โครงการ ดังนี้คือ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำมูลตอนบนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง พื้นที่เศรษฐกิจและเกษตรจังหวัดนครราชสีมา และโครงการพัฒนาโครงข่ายน้ำเพื่อเติมน้ำให้อ่างในพื้นที่ลุ่มน้ำปะเทีย - ลำนางรองและลุ่มน้ำตะโคง เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมประชุม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.