กิจกรรมสื่อสัญจร โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อาคารบังคับน้ำ ในลำน้ำมูล

          ดร.สมเกียรติ  ประจำวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมสื่อสัญจร โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อาคารบังคับน้ำในลำน้ำมูล 3 โครงการ ได้แก่ ฝายยางบ้านกุดชุมแสง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ฝายยางบ้านขามตามุข อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ฝายยางบ้านท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นแหล่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรในเขตพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการผ่านช่องทางสื่อมวลชน ตลอดจนเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างสร้างสรรค์ และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกรมชลประทานด้านบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของประชาชน โดยมี นายชิตชนก  สมประเสิรฐ ผส.ชป.8 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สชป.8 รวมทั้ง สื่อมวลชนจากสำนักข่าวต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม
   
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.