ประชุมสายวิชาการพบปะสำนักงานชลประทาน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

         สำนักงานชลประทานที่ 8 นำโดย นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 ร่วมประชุมสายวิชาการพบปะสำนักงานชลประทาน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบ Video Conference ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. โดยมี ผอ.ส่วน ผอ.โครงการฯ ร่วมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
          เนื่องด้วยสายวิชาการและสำนักชลประทานเป็นหน่วยงานที่สำคัญของกรมชลประทานที่มีภารกิจร่วมกันขับเคลื่อนและดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และภารกิจของกรมชลประทานให้สำเร็จ ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึงต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องแผนงาน การปฏิบัติงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและวิชาการ ด้านวิศวกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสารสนเทศ ด้านการวิจัยและพัฒนา

   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.