ประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

         นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปี (ปี พ.ศ.2560-2579) แยกตามรายจังหวัด และประชุมพิจารณาข้อกำหนดการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผชช.ชป.8, ผอ.ส่วน, ฝบท.ชป.8, ผอ.โครงการฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.