ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อสั่งการของ อธช.

          นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อสั่งการของ อธช. ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผชช.ชป.8, ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม หัวข้อในการประชุมประกอบด้วย
          1. การจัดทำแผนการดำเนินงาน (Action Plan) การส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่
          2. การจัดทำแผนการดำเนินงาน (Action Plan) การส่งเสริมการเกษตรรูปแบบทฤษฏีใหม่
          3. การจัดทำแผนการดำเนินงาน (Action Plan) การจัดหาแหล่งน้ำให้พื้นที่ ส.ป.ก.
          4. การเตรียมความพร้อมโดยการนำ Agri-Map มาใช้ในการพิจารณาโครงการและการออกแบบ
          5. การเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่ตรวจราชการของ รมว.กษ.

   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.