ประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนงานเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำและอุทกภัย ในรูปแบบการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ (Area Base)

          สำนักงานชลประทานที่ 8 นำโดย นายประหยัด  กมลพัฒนะ ผชช.ชป.8 ร่วมกับ สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน จัดประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนงานเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำและอุทกภัย ในรูปแบบการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ (Area Base) ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้
          1. เพื่อเสนอแผนงานของบประมาณเป็นกลุ่มโครงการ ในรูปแบบการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่
          2. เพื่อเตรียมการสำหรับนำเสนอแผนรองรับสถานการณ์ภัยธรรมชาติต่อรัฐบาล เมื่อมีสถานการณ์
          3. เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านเกษตรของประเทศในระยะเวลา 20 ปี
          4. เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.