ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับงานจัดทำระบบ MIS (Management Information System) และการเตรียมความพร้อมของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนสำหรับเข้าสู่แม่ข่าย

          วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. ส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน นำโดย นายเพิ่มพร  โสภณางกูร ผปข.บอ. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับงานจัดทำระบบ MIS (Management Information System) และการเตรียมความพร้อมของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนสำหรับเข้าสู่แม่ข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเขื่อน เช่น ข้อมูลจากเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบอัตโนมัติที่ได้ทำการปรับปรุงหรือติดตั้งไว้แล้วตามเขื่อนต่างๆ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของโครงการฯ และของสำนักงานชลประทานพร้อมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดการให้อยู่ในระบบเดียวกัน โดยมี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลเขื่อนในเขตสำนักงานชลประทานที่ 8 เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.