พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล จังหวัดศรีสะเกษ

          วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.45 น. พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายธวัช  สุระบาล ผู้ว่าราชการศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป
          ในการนี้ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย นายสัญชัย  เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน นายทองเปลว  กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 นายจำรัส  สวนจันทร์ ผคป.ศรีสะเกษ และผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
และนำเสนอข้อมูลสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำและแนวทางแก้ไขเร่งด่วนของประชาชนด้านแหล่งน้ำ รวมไปถึงการสนับสนุนแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษสำหรับการสนับสนุนแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ นั้น กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่ จำนวน 1 แปลง ได้แก่พื้นที่แปลงใหญ่ในเขต ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน ได้รับงบประมาณพัฒนาแหล่งน้ำ 1 โครงการ คือ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ในส่วนของสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและปริมาณน้ำในลำน้ำธรรมชาติรวมกันประมาณ 360,047,000 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 67.01 มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญภัยแล้งขึ้นได้ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ได้เตรียมพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งไว้ ดังนี้ 
          - ดำเนินการเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 8 แห่ง ด้วยการเสริมกระสอบทรายสูง 50 เซนติเมตร บริเวณทางระบายน้ำล้น (Spillway) ในช่วงปลายฤดูฝนที่ผ่านมา สามารถเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้ประมาณ 10,000,000 ลูกบาศก์เมตร 
          - ก่อสร้างเพิ่มความสูงสันฝายของโครงการชลประทานขนาดเล็กตามลุ่มน้ำต่างๆ 33 แห่ง สามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 8,293,000 ลูกบาศก์เมตร 
          - เตรียมเครื่องสูบน้ำ 24 เครื่อง และรถบรรทุกน้ำอีก 4 คัน ไว้บริการประชาชน 
          - ตรวจสอบอาคารชลประทานให้มีความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการน้ำ 
          - ประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ทำฝนหลวงหากเกิดฝนทิ้งช่วง

   
   
   
   
   
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.