ประชุมแผนการโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) ครั้งที่ ๑

          วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมแผนการโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการและนำเสนอความก้าวหน้าโครงการตามที่ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างไปเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 วงเงินงบประมาณ 592,429,800 บาท ผลงานการก่อสร้างปัจจุบัน 65% คาดว่างานจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมี รอง ผส.ชป.8, ผคป.นครราชสีมา, ผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8, นายอำเภอ, เกษตรอำเภอ-เกษตรตำบล, นายกเทศบาล, นายก อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.