ประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"

          นายประหยัด  กมลพัฒนะ รอง ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ในเขต สชป.8 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกระทรวงและกรมชลประทาน อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนโครงการฯ ลดปัญหาและอุปสรรคอีกทั้งยังเป็นการระดมแนวคิดในการที่จะดำเนินกิจกรรมให้บรรลุตามแนวทางแผนงานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผจบ.ชป.8, ผคป.นครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากส่วน/โครงการฯ เข้าร่วมประชุม

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.