ประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 2/2560 ประจำเดือนเมษายน

          นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 2/2560 ประจำเดือนเมษายน 2560 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รอง ผส.ชป.8, ผอ.ส่วน, ฝบท.ชป.8, ผอ.โครงการฯ หัวหน้างานในฝ่ายต่างๆ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
          การประชุมในครั้งนี้ นายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ได้บรรยายแนวทางการเช่าเครื่องจักรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดำเนินการเอง ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับรู้รับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติให้ไปในทิศทางเดียวกัน

   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.