ประชุมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง

          นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง), จัดตั้งกลุ่มพื้นฐานผู้ใช้น้ำชลประทาน, ให้ความรู้เรื่องการเกษตร การปศุสัตว์ การพัฒนาดิน และการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร โดยมี นายเทิดพงศ์  ไทยอุดม ผคป.นครราชสีมา, นางสาวมุทิตา  เพ็ชรจะบก หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม
          เวลา 09.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา จัดตั้งกลุ่มพื้นฐานผู้ใช้น้ำชลประทาน อาคารบังคับน้ำบ้านซิน
          เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อ.โนนไทย จัดตั้งกลุ่มพื้นฐานผู้ใช้น้ำชลประทาน อาคารบังคับน้ำบ้านฝาง
          เวลา 15.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อ.โนนไทย การจัดตั้งกลุ่มพื้นฐานผู้ใช้นำชลประทาน อาคารบังคับน้ำบ้านจาน(1)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.