สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

          วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.15 นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายโสภณ  ธรรมรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสัญฐิต  พีรานนท์ ผู้อำนวยการส่วนกิจกรรมพิเศษ, นายชิตชนก สมประเสริฐ ผส.ชป.8, นายกิติกุล  เสภาศีราภรณ์ ผคป.บุรีรัมย์, นายสุพัฒน์  ฤทธิชู ผคบ.ลำนางรอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จ
          เวลา 09.15 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองกุดใหญ่ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

          เวลา 13.15 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ บ้านโคกพลวง ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
          เวลา 14.20 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ หนองทองลิ่ม "สระดักน้ำหลาก" ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
          เวลา 14.40 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ สวนป่าชุมชน บ้านหนองทองลิ่ม ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
          เวลา 15.00 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ แปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.