พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ เขตตรวจราชการที่ 14

          วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมรับมอบนโยบายกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รายงานสรุปผลการดำเนินงานกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ และแนวทางแก้ไขปัญหา ในการนี้ นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8, นายเทิดพงศ์  ไทยอุดม ผคป.นครราชสีมา ร่วมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม   
          ทั้งนี้ ปัญหาสำคัญและอุปสรรคของจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเป้าหมายจะไม่ให้ประชาชนขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคช่วงฤดูแล้งที่จะเกิดขึ้น ขณะที่หมู่บ้านที่คาดว่าจะขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค รวม 7 อำเภอ 15 ตำบล 24 หมู่บ้าน การประปาส่วนภูมิภาคทั้ง 10 แห่งมีน้ำกักเก็บสามารถใช้ได้ตลอดฤดูแล้งนี้อย่างแน่นอน
          ส่วนการแก้ปัญหาภัยแล้งระยะยาว โครงการที่สำคัญคือ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร ที่ได้รับงบประมาณจากการตรวจราชการของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จำนวน 1,669 ล้านบาท ขณะนี้ได้ตัวเงินแล้ว 665 ล้านบาท รอการจัดสรรเงินอีกจำนวน 1,004 ล้านบาท หากพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกรเสร็จจะสามารถแก้ปัญหาภัยแล้ง อ.ด่านขุนทด, อ.โนนไทย, อ.โนนสูง และ อ.พระทองคำ ได้เป็นอย่างดี และยังมีโครงการสำคัญที่จะดำเนินการเสนอต่อรัฐบาลคือ โครงการแก้ปัญหาเขื่อนลำตะคองไม่มีน้ำ ซึ่งจะผันน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มากักเก็บที่เขื่อนลำตะคอง ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบ

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.