กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักงานชลประทานที่ ๘

          สำนักงานชลประทานที่ 8 จัดกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ โดย นายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ ผผง.ชป.8 ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องที่ได้รับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศขั้นสูง (Advanced Oral Communication Course : AOCC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.