สชป.๘ จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

          สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติมาโดยต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560
          สำนักงานชลประทานที่ 8 นำโดย นางอรษา  อิศรางกูร ณ อยุธยา ฝบท.ชป.8  จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณรอบสระน้ำสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าหน้าที่ในสังกัด สชป.8 จากทุกส่วน/ฝ่าย ร่วมกันปลูกต้นไม้

   
   
   
   
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.