วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560

          วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 นายสัญชัย  เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 โดยมี นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี เลขานุการกรมชลประทาน นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8 นายกิติกุล  เสภาศีราภรณ์ ผคป.บุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านขมิ้น หมู่ 4 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิเช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองนาโพธิ์ โดยนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์, นิทรรศการการแสดงสินค้าของกลุ่มสถาบันเกษตรกร, การเรียนรู้ตามสถานีเรียนรู้จัดการดินและปุ๋ย, สถานีการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพ, สถานีเกษตรผสมผสานและเศรษฐกิจพอเพียง และสถานีการผลิตพืชที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.