สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประทับแรม ณ เรือนรับรองอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์

          วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันอังคารที่ 23 - วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 โดยเสด็จประทับแรม ณ เรือนรับรองอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายสัญชัย  เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน, นายทองเปลว  กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา, นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกรม, นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน นายประเทือง วันดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ พร้อมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จ
   
   
   
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.