สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

          วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการซแรย์อทิตยา บริเวณอ่างเก็บน้ำอำปึล อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เฝ้ารับเสด็จฯ และกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของโครงการฯ โดยมี นายสัญชัย  เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน, นายทองเปลว  กองจันทร์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา, นายเกียรติพงษ์  เพชรศรี เลขานุการกรม, นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8, นายประเทือง  วันดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จ 

          วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” และ โครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านหนองไผ่ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โอกาสนี้ นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายประเทือง วันดี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ กราบบังคมทูลรายงาน รายละเอียดโครงการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จ

   
 

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.