ประชุม เรื่อง การพัฒนาระบบเตือนภัยแหล่งน้ำโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนจากฐานข้อมูลสำนักงานชลประทานที่ ๘

          วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 สำนักงานชลประทานที่ 8 นำโดย นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานในการประชุม เรื่อง การพัฒนาระบบเตือนภัยแหล่งน้ำโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟนจากฐานข้อมูลของสำนักงานชลประทานที่ 8 โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้พัฒนาระบบเตือนภัยแหล่งน้ำด้วย Application ในสมาร์ทโฟน โดยมี นายประหยัด  กมลพัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 และ นายอุทัย  เตียนพลกรัง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา รวมทั้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันวิเคราะห์ถึงแนวทางในการแสดงผล ผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการใช้งานระบบเตือนภัยแหล่งน้ำ ด้วย Application ต่อไป
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.