ประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ ๘ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประจำเดือนมิถุนายน

          วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 3/2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 ได้เข้าร่วมแนะนำ และให้คำปรึกษาในการตรวจสอบและติดตามผลดำเนินโครงการตามแนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศของจังหวัดนครราชสีมา ตามแผนปฏิบัติราชการลุ่มน้ำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542  และการประชุมผู้บริหารในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน ปี 2560  การรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 8 การลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม การสนับสนุนเครื่องจักรกลหนัก รถตักหน้าขุดหลัง เครื่องสูบน้ำ การติดตามการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน  โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ผู้อำนวยการส่วนฯ, หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป, ผู้อำนวยการโครงการฯ และหัวหน้างานในฝ่ายต่างๆ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.