ประชุมการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ และการใช้น้ำเพื่อการเกษตรเชิงพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง)

          วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานในการประชุมการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำและการใช้น้ำเพื่อการเกษตรเชิงพื้นที่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) โดยเป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานชลประทานที่ 8 และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) นำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ในรูปแบบ Web Application แบบแผนที่ออนไลน์ และระบบติดตามการรายงานผลข้อมูล ผ่านทาง Mobile Application เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) และการใช้น้ำเพื่อการเกษตรเชิงพื้นที่ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ผู้อำนวยการส่วน,  ผู้อำนวยการโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา 
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.