สชป.8 เข้าร่วมรับฟังนโยบายผ่านระบบ Video Wall Management และ Video Conference

          วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ Smart Water Operation Center (SWOC) ซึ่งศูนย์ฯนี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้ำและ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนทั้งในช่วงวิกฤติที่เกิดอุทกภัย และภัยแล้ง บูรณาการวางแผนร่วมกันติดตามแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกรมชลประทาน และหน่วยงานราชการต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำ การให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รวมไปถึงการกักเก็บน้ำให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้น้ำของเกษตรกรเพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอในอนาคต โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องด้านน้ำ และสำนักงานชลประทาน 17 สำนักงานทั่วประเทศเข้าด้วยกัน
          โดยสำนักงานชลประทานที่ 8 นำโดย นายประหยัด  กมลพัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8, ผู้อำนวยการส่วนฯ, ผู้อำนวยการโครงการฯ เข้าร่วมรับฟังนโยบายผ่านระบบ Video Wall Management และ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยให้การนำเสนอข้อมูลและสั่งการในการบริหารจัดการน้ำ สามารถดำเนินไปได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและทันสถานการณ์

   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.