ประชุุมแนะนำการใช้งานระบบติดตามและบริหารโครงการฯ

          วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 8 และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  GISTDA  ได้ร่วมประชุมแนะนำการใช้งานระบบติดตามและบริหารโครงการฯ รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหาร จัดการแปลงเพาะปลูกรายแปลงของสมาชิกกลุ่มพื้นฐานผู้ใช้น้ำชลประทาน ตามการจัดแปลงตามแนวทางการจัดการที่ดิน (AGRI-MAP) ของโครงการสถานีสูบน้ำบ้านตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาพื้นที่โครงการนำร่องพัฒนาเกษตรใช้น้ำน้อย (Design By Agri-Map) ในรูป Web Application แบบแผนที่ออนไลน์ และระบบติดตามการรายงานผลข้อมูลน้ำและข้อมูลการเกษตร ผ่าน Mobile Application เพื่อให้สำนักงานชลประทานที่ 8 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้นำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งเพื่อการวางแผนตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายชิตชนก  สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 เป็นประธานในการประชุม นายประหยัด  กมลพัฒนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8  ผู้อำนวยการส่วนฯ,  ผู้อำนวยการโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.