ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนลำตะคอง ครั้งที่ 1/2560

          วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นายมุรธาธีร์  รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เขื่อนลำตะคอง ครั้งที่ 1/2560 เพื่อรายงานผลการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2559/2560 รายงานสถานการณ์ปัจจุบันของน้ำในเขื่อนลำตะคอง สภาพภูมิอากาศ/พยากรณ์อากาศ (อุตุนิยมวิทยานครราชสีมา) รายงานแผน/ผลการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง และเพื่อพิจารณาสภาพปัญหาข้อเท็จจริงของสถานการณ์เขื่อนลำตะคอง แนวทาง/มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งแผนการส่งน้ำช่วยเหลือนาปี 2560 โดยมี นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผส.ชป.8, นายประหยัด  กมลพัฒนะ รอง ผส.ชป.8, นายอุทัย  เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8, นายโสภิญญา  เกิดสกุล ผคบ.ลำตะคอง รวมถึงคณะกรรมการ, คณะกรรมการที่ปรึกษา JMC เขื่อนลำตะคองเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.