ประชุม เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน

           นายอุทัย  เตียนพลกรัง ผจบ.ชป.8 เป็นประธานในการประชุม เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ สชป.8 ศึกษา วิเคราะห์ รวมถึงวางแผนร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน, หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ในเขตโครงการสำนักงานชลประทานที่ 8 รวมทั้งเจ้าหน้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา
   
 

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.