ประชุมผู้บริหารสัญจรสำนักงานชลประทานที่ 8 ครั้งที่ 4/2560 ประจำเดือน กรกฎาคม

          วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายชิตชนก  สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8  เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสัญจรสำนักงานชลประทานที่ 8  ครั้งที่ 4/2560  ประจำเดือนกรกฎาคม โดยมีวาระการประชุมดังนี้ การติดตามการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ รายงานสถานการณ์น้ำของอ่างขนาดใหญ่และในลำน้ำมูล เตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรมโครงการระบบชลประทานตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดทำฐานข้อมูลและผลการดำเนินงานบนเว็บไซต์ การสนับสนุนแหล่งน้ำในพื้นที่ ส.ป.ก. และการประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ผู้อำนวยการส่วนฯ, หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป, ผู้อำนวยการโครงการฯ และหัวหน้างานในฝ่ายต่างๆ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
   

สำนักงานชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4131- 4 แฟกซ์ 0-4435-3193, 0-4435-4147
Powered by. Allweb Technology All Rights Reserved.